Standardside

Vedtægter

Foreningens navn.:

Loch Ness' venner

Stiftet d. 6 oktober 1988

Sidst ændrede.:d. 26-6-2020

1. Bevarelse og drift af Loch Ness som rekreativt område med svømmefugle og åkander i henhold til aftalen med Kalundborg Kommune, som ejer arealet.

2. Enhver kan blive medlem.

3. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.Kontingent pr. år ------- som betales ved indmeldelsen.

4. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som konstituerer sig selv,disse vælges på den årlige generalforsamling, for et tidsrum på 2 år. Formand og et bestyrelsesmedlem, det ene år. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. det næste år. Til bestyrelsen er der en bestyrelsessuppleant, valgt for 1 år. Ligeledes er der to bilagskontrollanter, valgt for 2 år. En bilagskontrollant suppleant, valgt for 1 år.

5. Tegningsret af foreningen.: Formand og kasserer.

6. Højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i Juni måned i Loch Ness og indkaldes ved annoncering på opslagstavlen i Loch Ness og på forsiden af hjemmesiden, med mindst 14 dages varsel.

7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller 2/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring derom.

8. Forslag til vedtægtsændring fremsættes af bestyrelsen eller af et medlem.

9. Alle forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

10. Alle på generalforsamlingen foreliggende sager, afgøres ved simpel stemmeflertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, eller skriftligt, hvis bestyrelsen eller blot et medlem, ønsker det.

11. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er til stede.

12. Regnskabsåret følger generalforsamlingen.

13. Såfremt foreningen ophører med at virke, skal eventuelle penge hen-stå i bank eller sparekasse i 5 år, så der evt. er startkapital hvis foreningen igen skulle opstå.Sker dette ikke inden de 5 år er gået, skal pengene overgå til de lokale idrætsforeninger under TGU.